noun বিশেষ্য পদ

Acrophony meaning in assamese

'এক্ৰ'ফ'নি'

  • Pronunciation

    /əˈkɹɒfəni/

  • Definition

    naming a letter of the alphabet by using a word whose initial sound is the sound represented by that letter

    বৰ্ণমালাৰ এটা আখৰৰ নামকৰণ কৰা, যিটো শব্দৰ প্ৰাৰম্ভিক ধ্বনি সেই আখৰটোৱে প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ধ্বনি