noun বিশেষ্য পদ

Actual possession meaning in assamese

প্ৰকৃত দখল

  • Definition

    (law) immediate and direct physical control over property

    (আইন) সম্পত্তিৰ ওপৰত তাৎক্ষণিক আৰু প্ৰত্যক্ষ শাৰীৰিক নিয়ন্ত্ৰণ