noun বিশেষ্য পদ

Actuary meaning in assamese

এচ্যুৱেৰী

  • Definition

    someone versed in the collection and interpretation of numerical data (especially someone who uses statistics to calculate insurance premiums)

    সংখ্যাগত তথ্য সংগ্ৰহ আৰু ব্যাখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত পাকৈত কোনোবাই (বিশেষকৈ বীমাৰ প্ৰিমিয়াম গণনা কৰিবলৈ পৰিসংখ্যা ব্যৱহাৰ কৰা)

  • Synonyms

    statistician (পৰিসংখ্যাবিদ)