noun বিশেষ্য পদ

Amphora meaning in assamese

amphora

  • Pronunciation

    /ˈæm.fə.ɹə/

  • Definition

    an ancient jar with two handles and a narrow neck

    দুটা হেণ্ডেল আৰু সৰু ডিঙি থকা এটা প্ৰাচীন জাৰ