noun বিশেষ্য পদ

Asbestosis meaning in assamese

এছবেষ্টছিছ

  • Pronunciation

    /ˈæs.bɛsˌtəʊ.sɪs/

  • Definition

    lung disease caused by inhaling asbestos particles

    এছবেষ্টছৰ কণা উশাহ লোৱাৰ ফলত হোৱা হাওঁফাওঁৰ ৰোগ