noun বিশেষ্য পদ

Baptism meaning in assamese

বাপ্তিস্ম লোৱা

 • Pronunciation

  /ˈbæptɪzəm/

 • Definition

  a Christian sacrament signifying spiritual cleansing and rebirth

  আধ্যাত্মিক শুদ্ধি আৰু পুনৰ্জন্মক বুজাই দিয়া এটা খ্ৰীষ্টান চেক্ৰেমেণ্ট

 • Example

  Most churches baptize infants but some insist on adult baptism.

  বেছিভাগ গীৰ্জাই কেঁচুৱাক বাপ্তিস্ম দিয়ে কিন্তু কিছুমানে প্ৰাপ্তবয়স্কৰ বাপ্তিস্মৰ ওপৰত জোৰ দিয়ে।

noun বিশেষ্য পদ

Baptismal name meaning in assamese

বাপ্তিস্মৰ নাম

 • Definition

  the first name given to Christians at birth or christening

  জন্ম বা নামকৰণৰ সময়ত খ্ৰীষ্টানসকলক দিয়া প্ৰথম নাম

adjective বিশেষণ পদ

Baptismal meaning in assamese

বাপ্তিস্ম লোৱা

 • Definition

  of or relating to baptism

  বাপ্তিস্মৰ বা বাপ্তিস্মৰ সৈতে জড়িত

 • Definition

  baptismal font

  বাপ্তিস্মৰ ফন্ট

noun বিশেষ্য পদ

Baptismal font meaning in assamese

বাপ্তিস্মৰ ফন্ট

 • Definition

  bowl for baptismal water

  বাপ্তিস্মৰ পানীৰ বাবে বাটি

 • Synonyms

  baptistry (বাপ্তিস্ম লোৱা)

  baptistery (বাপ্তিস্ম)

  font (ফন্ট)