noun বিশেষ্য পদ

Barium oxide meaning in assamese

বেৰিয়াম অক্সাইড

  • Definition

    an oxide of barium

    বেৰিয়ামৰ এটা অক্সাইড

  • Synonyms

    barium monoxide (বেৰিয়াম মনোক্সাইড)