noun বিশেষ্য পদ

Bass guitar meaning in assamese

বেছ গীটাৰ

  • Pronunciation

    /ˈbeɪsɡɪˈtɑːɹ/

  • Definition

    the guitar with six strings that has the lowest pitch

    ছটা ষ্ট্ৰিং থকা গীটাৰ যাৰ পিচ আটাইতকৈ কম