adjective विशेशण

Dalmatian meaning in konkani

डाल्मेटियन

  • Pronunciation

    /dælˈmeɪ.ʃən/

  • Definition

    of or relating to Dalmatia or its inhabitants

    डाल्मेटिया वा तातूंतल्या लोकांचो वा ताचेकडेन संबंदीत आशिल्लो