adjective विशेशण

Dipylon meaning in konkani

डिपिलोन हें नांव

  • Definition

    of or relating to a gateway on the west of ancient Athens

    पुर्विल्ल्या अथेन्साचे अस्तंतेक आशिल्ल्या एका दाराच्या वा ताचेकडेन संबंदीत आशिल्ल्या