noun नाम

Svengali meaning in konkani

स्वेंगाली

  • Definition

    someone (usually maleficent) who tries to persuade or force another person to do his bidding

    कोण तरी (सादारणपणान दुश्ट) दुसऱ्या मनशाक आपली बोली करपाक समजावपाचो वा जबरदस्ती करपाचो यत्न करता