noun સંજ્ઞા

New England clam chowder meaning in gujarati

ન્યૂ ઈંગ્લેન્ડ ક્લેમ ચાવડર

  • Definition

    a thick chowder made with clams and potatoes and onions and salt pork and milk

    છીપવાળી ખાદ્ય માછલી અને બટાકા અને ડુંગળી અને મીઠું ડુક્કરનું માંસ અને દૂધ વડે બનાવેલ જાડું ચાવડર