adjective ವಿಶೇಷಣ

Finno-Ugric-speaking meaning in kannada

ಫಿನ್ನೊ-ಉಗ್ರಿಕ್-ಮಾತನಾಡುವ

  • Definition

    able to communicate in a Finno-Ugric language

    ಫಿನ್ನೊ-ಉಗ್ರಿಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ