adjective ವಿಶೇಷಣ

Italian-speaking meaning in kannada

ಇಟಾಲಿಯನ್ ಮಾತನಾಡುವ

  • Definition

    able to communicate in Italian

    ಇಟಾಲಿಯನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ