adjective विशेषण

Algonkian meaning in marathi

अल्गोंकियन

  • Definition

    of or relating to an Algonquian tribe or its people or language

    अल्गोंक्वियन जमातीचे किंवा त्याच्या लोकांशी किंवा भाषेशी संबंधित

  • Synonyms

    Algonquian (अल्गोंक्वियन)