adjective विशेषण

Capetian meaning in marathi

कॅपिटियन

  • Pronunciation

    /kəˈpiːʃən/

  • Definition

    of or relating to the French dynasty founded by Hugh Capet

    ह्यू कॅपेटने स्थापन केलेल्या फ्रेंच राजवंशाचा किंवा त्याच्याशी संबंधित