adjective विशेषण

Carolingian meaning in marathi

कॅरोलिंगियन

  • Pronunciation

    -ɪndʒɪən

  • Definition

    of or relating to the Frankish dynasty founded by Charlemagne's father

    शारलेमेनच्या वडिलांनी स्थापन केलेल्या फ्रँकिश राजवंशाचा किंवा संबंधित