adjective विशेषण

Ecuadorian meaning in marathi

इक्वेडोरचा

  • Definition

    of or relating to or characteristic of Ecuador or its people

    इक्वाडोर किंवा त्याच्या लोकांशी संबंधित किंवा त्यांचे वैशिष्ट्य

  • Example

    Ecuadorian folklore

    इक्वेडोरची लोककथा