adjective विशेषण

Gallic meaning in marathi

गॅलिक

 • Pronunciation

  /ˈɡælɪk/

 • Definition

  of or pertaining to France or the people of France

  फ्रान्स किंवा फ्रान्सच्या लोकांशी संबंधित

 • Synonyms

  French (फ्रेंच)

adjective विशेषण

Gallic meaning in marathi

गॅलिक

 • Definition

  of or pertaining to Gaul or the Gauls

  गॉल किंवा गॉलशी संबंधित

 • Example

  Ancient Gallic dialects

  प्राचीन गॅलिक बोली

noun नाम

Gallicism meaning in marathi

गॅलिसिझम

 • Definition

  a word or phrase borrowed from French

  फ्रेंचमधून घेतलेला शब्द किंवा वाक्यांश

adjective विशेषण

Gallican meaning in marathi

गॅलिकन

 • Definition

  relating to or characteristic of Gallicanism

  गॅलिकनिझमशी संबंधित किंवा वैशिष्ट्यपूर्ण

 • Definition

  The Gallican church towers over the city.

  गॅलिकन चर्चचे टॉवर शहरावर आहे.