adjective ବିଶେଷଣ

Aeolian meaning in oriya

ଆଇଓଲିଆନ୍

  • Definition

    of or relating to Aeolis or its ancient Greek people

    ଆଇଓଲିସ୍ କିମ୍ବା ଏହାର ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀକ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ |

adjective ବିଶେଷଣ

Aeolian meaning in oriya

ଆଇଓଲିଆନ୍

  • Definition

    of or pertaining to Aeolus, the Greek god of the winds

    ପବନର ଗ୍ରୀକ୍ ଦେବତା ଆଇଓଲସ୍ ସହିତ କିମ୍ବା ସମ୍ବନ୍ଧିତ |