adjective ବିଶେଷଣ

Albigensian meaning in oriya

ଆଲବିଜେନିଆନ୍ |

  • Definition

    of or relating to Albigenses or Albigensianism

    ଆଲବିଜେନ୍ସ କିମ୍ବା ଆଲବିଜେନସିଆନିଜିମ୍ ସହିତ ଜଡିତ |