adjective ବିଶେଷଣ

Bahraini meaning in oriya

ବହାରେନ

  • Definition

    of or relating to or characteristic of Bahrain or its people or language

    ବାହରାଇନ୍ କିମ୍ବା ଏହାର ଲୋକ ବା ଭାଷା ସହିତ କିମ୍ବା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ |

  • Example

    Bahraini beaches

    ବହାରେନ ବେଳାଭୂମି |