noun ବିଶେଷ୍ୟ

Caesaropapism meaning in oriya

କେଜରୋପାପିଜିମ୍ |

  • Definition

    the doctrine that the state is supreme over the church in ecclesiastical matters

    ଉପଦେଶ ଯେ ଧର୍ମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ରାଜ୍ୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଟେ