noun ବିଶେଷ୍ୟ

Domestic silkworm moth meaning in oriya

ଘରୋଇ ରେଶମ କୀଟ

  • Definition

    stocky creamy-white Asiatic moth found almost entirely under human care

    ଷ୍ଟକ୍ କ୍ରିମି-ଧଳା ଏସିଆଟିକ୍ ପୋକ ପ୍ରାୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନବ ଯତ୍ନରେ ମିଳିଲା |

  • Synonyms

    domesticated silkworm moth (ଘରୋଇ ରେଶମ କୀଟ)