noun ବିଶେଷ୍ୟ

Double creme meaning in oriya

ଡବଲ୍ କ୍ରିମ୍ |

  • Definition

    cream with a fat content of 48% or more

    48% କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଚର୍ବିଯୁକ୍ତ କ୍ରିମ୍ |

  • Synonyms

    heavy whipping cream (ଭାରୀ ଚକ୍କର କ୍ରିମ୍ |)