noun ବିଶେଷ୍ୟ

Dreamland meaning in oriya

ସ୍ୱପ୍ନ

  • Definition

    a pleasing country existing only in dreams or imagination

    କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନ କିମ୍ବା କଳ୍ପନାରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଏକ ସୁଖଦ ଦେଶ |

  • Synonyms

    never-never land (କଦାପି-ଅବତରଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ |)