noun ବିଶେଷ୍ୟ

Ecdysis meaning in oriya

ecdysis

  • Definition

    periodic shedding of the cuticle in arthropods or the outer skin in reptiles

    ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡ୍ସରେ କଟିକଲ୍ କିମ୍ବା ସରୀସୃପମାନଙ୍କ ବାହ୍ୟ ଚର୍ମରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ shed ାଳିବା |

  • Synonyms

    molt (molt)