noun ବିଶେଷ୍ୟ

Erectness meaning in oriya

ସ୍ଥାପତ୍ୟ

 • Definition

  position at right angles to the horizon

  ରାଶିରେ ସଠିକ୍ କୋଣରେ ଅବସ୍ଥାନ |

 • Synonyms

  uprightness (ସରଳତା)

noun ବିଶେଷ୍ୟ

Erectness meaning in oriya

ସ୍ଥାପତ୍ୟ

 • Definition

  the property of being upright in posture

  ସ୍ଥିତିରେ ସରଳ ହେବାର ସମ୍ପତ୍ତି |

 • Synonyms

  uprightness (ସରଳତା)