noun ବିଶେଷ୍ୟ

Fire ship meaning in oriya

ଅଗ୍ନି ଜାହାଜ

  • Definition

    a weapon consisting of a ship carrying explosives that is set adrift to destroy enemy ships

    ବିସ୍ଫୋରକ ବୋ carrying େଇ ଜାହାଜକୁ ନେଇ ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ଯାହା ଶତ୍ରୁ ଜାହାଜକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି |