noun ବିଶେଷ୍ୟ

Fire watching meaning in oriya

ଅଗ୍ନି ଦେଖିବା

  • Definition

    (during World War II in Britain) watching for fires started by bombs that dropped from the sky

    (ବ୍ରିଟେନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ) ଆକାଶରୁ ଖସିପଡିଥିବା ବୋମା ଦ୍ୱାରା ନିଆଁକୁ ଦେଖିବା |