adjective ବିଶେଷଣ

For sure meaning in oriya

ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ

 • Definition

  not open to doubt

  ସନ୍ଦେହ ପାଇଁ ଖୋଲା ନାହିଁ |

adverb ବିଜ୍ଞାପନ

For sure meaning in oriya

ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ

 • Definition

  definitely or positively (`sure' is sometimes used informally for `surely')

  ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିମ୍ବା ସକରାତ୍ମକ ଭାବରେ ("ନିଶ୍ଚିତ" ବେଳେବେଳେ ଅନ inform ପଚାରିକ ଭାବରେ "ନିଶ୍ଚିତ" ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ)

 • Synonyms

  surely (ନିଶ୍ଚିତ)