noun ବିଶେଷ୍ୟ

Foremilk meaning in oriya

ଅଗ୍ରଭାଗ

 • Pronunciation

  /ˈfɔːmɪlk/

 • Definition

  milky fluid secreted for the first day or two after parturition

  ବିଭାଜନ ପରେ ପ୍ରଥମ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ କ୍ଷୀରଯୁକ୍ତ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଗୁପ୍ତ |

 • Synonyms

  colostrum (କୋଲଷ୍ଟ୍ର୍ରମ୍ |)