verb ਕਿਰਿਆ

Zone meaning in punjabi

ਜ਼ੋਨ

 • Pronunciation

  /zoʊn/

 • Definition

  separate or apportion into sections

  ਵੱਖ ਕਰੋ ਜਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੋ

 • Synonyms

  partition (ਭਾਗ)

verb ਕਿਰਿਆ

Zone meaning in punjabi

ਜ਼ੋਨ

 • Definition

  regulate housing in

  ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰੋ

 • Synonyms

  district (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ)

noun ਨਾਂਵ

Zone meaning in punjabi

ਜ਼ੋਨ

 • Definition

  (anatomy) any encircling or beltlike structure

  (ਅਨਾਟੋਮੀ) ਕੋਈ ਵੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਬੈਲਟ ਵਰਗੀ ਬਣਤਰ

 • Synonyms

  zona (ਜ਼ੋਨ)

noun ਨਾਂਵ

Zone meaning in punjabi

ਜ਼ੋਨ

 • Definition

  an area or region distinguished from adjacent parts by a distinctive feature or characteristic

  ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੁਆਰਾ ਨੇੜਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ

noun ਨਾਂਵ

Zone meaning in punjabi

ਜ਼ੋਨ

 • Definition

  any of the regions of the surface of the Earth loosely divided according to latitude or longitude

  ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਜਾਂ ਲੰਬਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ

 • Synonyms

  geographical zone (ਭੂਗੋਲਿਕ ਜ਼ੋਨ)

noun ਨਾਂਵ

Zone meaning in punjabi

ਜ਼ੋਨ

 • Definition

  a locally circumscribed place characterized by some distinctive features

  ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੇਰਾਬੰਦ ਸਥਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ

verb ਕਿਰਿਆ

Zone meaning in punjabi

ਜ਼ੋਨ

 • Definitions

  1. To divide into or assign to sections or areas.

  ਭਾਗਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ।

 • Examples:
  1. The high-level process is to shut down the server, unzone the server from Generation 2, zone the server to Gen3, and then define and activate the data-migration (DM) volumes between the Generation 2 and Gen3.

 • Synonyms

  doze off (ਸੌਂ ਜਾਣਾ)

  zone out (ਜ਼ੋਨ ਬਾਹਰ)

  zoner (ਜ਼ੋਨਰ)

  zonal (ਜ਼ੋਨਲ)

  zone in on ('ਤੇ ਜ਼ੋਨ)

  zoning (ਜ਼ੋਨਿੰਗ)

noun ਨਾਂਵ

Zone meaning in punjabi

ਜ਼ੋਨ

 • Definitions

  1. Each of the five regions of the earth's surface into which it was divided by climatic differences, namely the torrid zone (between the tropics), two temperate zones (between the tropics and the polar circles), and two frigid zones (within the polar circles).

  ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਪੰਜ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਅੰਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਰਥਾਤ ਟੌਰਿਡ ਜ਼ੋਨ (ਊਸ਼ਣੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ), ਦੋ ਸਮਸ਼ੀਨ ਖੇਤਰ (ਊਸ਼ਣ ਅਤੇ ਧਰੁਵੀ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ), ਅਤੇ ਦੋ ਠੰਡੇ ਖੇਤਰ (ਧਰੁਵੀ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ) ).

 • Examples:
  1. And as two Zones doe cut the Heaven upon the righter side, / And other twaine upon the left likewise the same devide, / The middle in outragious heat exceeding all the rest: / Even so likewise through great foresight to God it seemed best, / The earth encluded in the same should so devided bee.

  2. And while idle curiosity may take its walk in shady avenues by the ocean side, commerce defies every wind, outrides every tempest, and invades every zone.

  3. To avoid which, we will take any pains ; we will dive to the bottom of the sea, to the bowels of the earth, five, six, seven, eight, nine hundred fathom deep, through all five zones, and both extremes of heat and cold.

 • 2. A band or area of growth encircling anything.

  ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੈਂਡ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਖੇਤਰ.

 • Examples:
  1. Some of the lagoons, said to have subterranean outlets, have no visible ones; the inclosing island, in such cases, being a complete zone of emerald.

 • 3. A semicircular area in front of each goal.

  ਹਰੇਕ ਟੀਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਅਰਧ-ਗੋਲਾਕਾਰ ਖੇਤਰ।

 • Examples:
  1. The defender playing at the top of the zone is nine to fourteen metres out from the goal line.

 • 4. A belt or girdle.

  ਇੱਕ ਪੇਟੀ ਜਾਂ ਕਮਰ ਕੱਸਣਾ।

 • Examples:
  1. From the waiſt downwards, they wore a looſe robe, girt with an embroidered zone or belt about the middle, with a large claſp of gold, and a precious ſtone.

  2. Her tapered fingers too with rings are graced, / And an embroidered zone surrounds her slender waist.

  3. Love fram'd with Mirth a gay fantastic round, / Loose were her tresses seen, her zone unbound,

  4. Or should she, confident, / As sitting queen adored on beauty's throne, / Descend with all her winning charms begirt / To enamour, as the zone of Venus once / Wrought that effect on Jove, so fables tell : / How would one look from his majestic brow, / Seated as on the top of virtue's hill, / Discountenance her despised, and put to rout / All her array; her female pride deject, / Or turn to reverent awe ?

  5. There was the Donna Julia, whom to call / Pretty were but to give a feeble notion / Of many charms in her as natural / As sweetness to the flower, or salt to ocean, / Her zone to Venus, or his bow to Cupid / (But this last simile is trite and stupid).

  6. `Look now on me, Kallikrates!' and with a sudden motion she shook her gauzy covering from her, and stood forth in her low kirtle and her snaky zone, in her glorious radiant beauty and her imperial grace, rising from her wrappings, as it were, like Venus from the wave, or Galatea from her marble, or a beatified spirit from the tomb.

  7. it was the prettiest thing to see her girding on the precious little zone, and yet obliged to have assistance because her fingers were in such terrible perplexity;.

 • 5. The curved surface of a frustum of a sphere, the portion of surface of a sphere delimited by parallel planes.

  ਇੱਕ ਗੋਲੇ ਦੇ ਫਰਸਟਮ ਦੀ ਵਕਰ ਸਤਹ, ਇੱਕ ਗੋਲੇ ਦੀ ਸਤਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਪਲੇਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 • Examples:
  1. A zone of a sphere is the curved surface of a frustum. Determine, correct to 3 significant figures (a) the volume of the frustum of the sphere, (b) the radius of the sphere and (c) the area of the zone formed.

  2. To find the surface of a spherical zone.$V$Rule.—Multiply the altitude of the zone by the circumference of a great circle of the sphere, and the product will be the surface (Book VIII. Prop. X. Sch. 1).

 • 6. A circuit; a circumference.

  ਇੱਕ ਸਰਕਟ; ਇੱਕ ਘੇਰਾ.

 • Examples:
  1. And we have yet large day; for scarce the sun / Hath finish'd half his journey, and scarce begins / His other half in the great zone of heaven.

 • Synonyms

  sector (ਸੈਕਟਰ)

  section (ਅਨੁਭਾਗ)

  territory (ਖੇਤਰ)

  district (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ)

  crease (ਕਰੀਜ਼)

  sphere (ਗੋਲਾ)

  belt (ਬੈਲਟ)

  region (ਖੇਤਰ)

  area (ਖੇਤਰ)

  war zone (ਜੰਗੀ ਖੇਤਰ)

  no-lone zone (ਨੋ-ਲੋਨ ਜ਼ੋਨ)

  euphotic zone (euphotic ਜ਼ੋਨ)

  red zone (ਲਾਲ ਜ਼ੋਨ)

  T-zone (ਟੀ-ਜ਼ੋਨ)

  work zone (ਕੰਮ ਜ਼ੋਨ)

  transition zone (ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ੋਨ)

  zone of avoidance (ਬਚਣ ਦਾ ਖੇਤਰ)

  relegation zone (ਰਿਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ)

  no lone zone (ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਜ਼ੋਨ ਨਹੀਂ)

  eurozone (ਯੂਰੋਜ਼ੋਨ)

  white zone (ਚਿੱਟਾ ਜ਼ੋਨ)

  temperate zone (temperate ਜ਼ੋਨ)

  zone defense (ਜ਼ੋਨ ਰੱਖਿਆ)

  Wadati-Benioff zone (ਵਦਾਤੀ-ਬੇਨੀਓਫ ਜ਼ੋਨ)

  Zone of Death (ਮੌਤ ਦਾ ਖੇਤਰ)

  torrid zone (ਗਰਮ ਜ਼ੋਨ)

  comfort zone (ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜ਼ੋਨ)

  photic zone (ਫੋਟੋ ਜ਼ੋਨ)

  neutral zone (ਨਿਰਪੱਖ ਜ਼ੋਨ)

  nuclear-free zone (ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਮੁਕਤ ਜ਼ੋਨ)

  subduction zone (ਸਬਡਕਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ)

  zone refining (ਜ਼ੋਨ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ)

  demilitarized zone (ਗੈਰ ਸੈਨਿਕ ਜ਼ੋਨ)

  communications zone (ਸੰਚਾਰ ਜ਼ੋਨ)

  no-fly zone (ਨੋ-ਫਲਾਈ ਜ਼ੋਨ)

  geozone (geozone)

  exclusion zone (ਬੇਦਖਲੀ ਜ਼ੋਨ)

  erogenous zone (erogenous ਜ਼ੋਨ)

  loading zone (ਲੋਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ)

  free zone (ਮੁਫ਼ਤ ਜ਼ੋਨ)

  offensive zone (ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜ਼ੋਨ)

  attacking zone (ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ੋਨ)

  in the zone (ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ)

  zonule (ਜ਼ੋਨਿਊਲ)

  zone melting (ਜ਼ੋਨ ਪਿਘਲਣਾ)

  defending zone (ਬਚਾਅ ਜ਼ੋਨ)

  float-zone silicon (ਫਲੋਟ-ਜ਼ੋਨ ਸਿਲੀਕਾਨ)

  kill zone (ਮਾਰ ਜ਼ੋਨ)

  feed zone (ਫੀਡ ਜ਼ੋਨ)

  Fresnel zone plate (ਫਰੈਸਨੇਲ ਜ਼ੋਨ ਪਲੇਟ)

  crumple zone (ਚੂਰ ਜ਼ੋਨ)

  Benioff zone (ਬੈਨੀਓਫ ਜ਼ੋਨ)

  death zone (ਮੌਤ ਜ਼ੋਨ)

  defensive zone (ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਜ਼ੋਨ)

  life zone (ਜੀਵਨ ਖੇਤਰ)

  annular zone (ਕੁੰਡਲ ਜ਼ੋਨ)

  zone of action (ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਖੇਤਰ)

  zone of fire (ਅੱਗ ਦਾ ਖੇਤਰ)

  buffer zone (ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ)

  flood the zone (ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ)

  aphotic zone (aphotic ਜ਼ੋਨ)

  adaptive zone (ਅਨੁਕੂਲ ਜ਼ੋਨ)

  zone plate (ਜ਼ੋਨ ਪਲੇਟ)

  biozone (ਬਾਇਓਜ਼ੋਨ)

  black zone (ਕਾਲਾ ਜ਼ੋਨ)

noun ਨਾਂਵ

Zone fire meaning in punjabi

ਜ਼ੋਨ ਅੱਗ

 • Definition

  artillery or mortar fire delivered in a constant direction at several quadrant elevations

  ਤੋਪਖਾਨੇ ਜਾਂ ਮੋਰਟਾਰ ਫਾਇਰ ਨੂੰ ਕਈ ਚਤੁਰਭੁਜ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

 • Definition

  The zone fire was called in by the artillery commander.

  ਜ਼ੋਨ ਫਾਇਰ ਨੂੰ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

noun ਨਾਂਵ

Zone of interior meaning in punjabi

ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੇਤਰ

 • Definition

  the part of the theater of war not included in the theater of operations

  ਥੀਏਟਰ ਆਫ਼ ਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ

 • Definition

  The zone of interior was very small.

  ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ.