adjective பெயர் உரிச்சொல்

Anglo-catholic meaning in tamil

ஆங்கிலோ-கத்தோலிக்க

  • Definition

    supporting the Anglican Church

    ஆங்கிலிகன் திருச்சபையை ஆதரிக்கிறது