noun பெயர்ச்சொல்

Labanotation meaning in tamil

லேபனோடேஷன்

  • Definition

    a system of notation for dance movements that uses symbols to represent points on a dancer's body and the direction of the dancer's movement and the tempo and the dynamics

    ஒரு நடனக் கலைஞரின் உடலில் உள்ள புள்ளிகள் மற்றும் நடனக் கலைஞரின் இயக்கத்தின் திசை மற்றும் டெம்போ மற்றும் டைனமிக்ஸ் ஆகியவற்றைக் குறிக்க குறியீடுகளைப் பயன்படுத்தும் நடன அசைவுகளுக்கான குறியீடு அமைப்பு