adjective విశేషణము

Burundian meaning in telugu

బురుండియన్

  • Definition

    of or relating to or characteristic of Burundi or its people

    బురుండి లేదా దాని ప్రజలకు సంబంధించినది లేదా వారి లక్షణం

  • Synonyms

    Burundi (బురుండి)