adjective విశేషణము

Cameroonian meaning in telugu

కామెరూనియన్

  • Definition

    of or relating to or characteristic of Cameroon or its people

    కామెరూన్ లేదా దాని ప్రజలకు సంబంధించినది లేదా వారి లక్షణం

  • Example

    the Cameroonian capital

    కామెరూనియన్ రాజధాని