adjective విశేషణము

Christian meaning in telugu

క్రైస్తవుడు

 • Pronunciation

  /ˈkɹɪʃt͡ʃən/

 • Definition

  relating to or characteristic of Christianity

  క్రైస్తవ మతానికి సంబంధించిన లేదా లక్షణం

 • Example

  Christian rites

  క్రైస్తవ ఆచారాలు

adjective విశేషణము

Christian meaning in telugu

క్రైస్తవుడు

 • Definitions

  1. Kind, charitable; moral; a term of approbation.

  దయ, దాతృత్వం; నైతిక; ఆమోదం యొక్క పదం.

 • Examples:
  1. "Besides this," said the trapper, "it is hardly a Christian act to leave these two men to perish by the hands of the savages

  2. "Why should I? It's very Christian of you." "People here do not think of me as a Christian, Mitti." "I'd call it Christian charity," I floundered. "You think Christians have a monopoly on charity?" she asked. "Well, no," I stammered.

  3. Henry Irving and other Victorian actors easily created empathy for Shylock, even in a muscularly Christian period.

  4. I cannot help thinking there are people in the world who are very tiresome, very impertinent, and very disagreeable; yet, I don't think it would be a very Christian act were I to tell them so.

  5. I didn't think it was very Christian of them, not to call back. Just downright Un-Christian."

  6. I have only been at home two days, and here I am come on the third to see you and Tiny, so it is not Christian of you — as my mother would say — to receive your dutiful grand-nephew in such an unkind manner

  7. I must say I have seen him do a very Christian act at the Fish River. Some Kafir women were there eating; he begged of them; they refused to give him any food. I gave him some of the victuals we were enjoying, and he instantly broke the bread, and gave of it to these very Kafir women who had just refused any of theirs.

  8. Joyce must have found himself likewise in accord with Dante's view that "The Goal of Mankind is Universal Peace," a view to which Dante devoted an entire section of his treatise, and a view opposed to the protestant militancy of the more muscularly Christian Milton.

  9. Mood and hopes ran high. Onto the stage, into this mélange of black power, military symbolism, and Christian striving, walked Kathryn Johnson.

  10. So, in his esteem, an auto da fé — an "act of faith," as the words mean — is really an act of faith — an act of such faith as the author of "Ecce Homo" approves — a most Christian act — a most humane act

 • Synonyms

  neighborly (ఇరుగుపొరుగు)

  sweet (తీపి)

  neighbourly (ఇరుగుపొరుగు)

  helpful (సహాయకారిగా)

  kind (రకం)

  charitable (ధార్మికమైనది)

  immoral (అనైతిక)

  heathen (అన్యజనులు)

  improper (సరికాని)

  atheist (నాస్తికుడు)

  corrupt (అవినీతిపరుడు)

  pagan (అన్యమతస్థుడు)

  savage (క్రూరుడు)

  unjust (అన్యాయం)

  agnostic (అజ్ఞేయవాది)

  sinful (పాపాత్ముడు)

  non-Christian (క్రైస్తవేతరుడు)

  Christian rock (క్రిస్టియన్ రాక్)

  Christian name (క్రైస్తవ పేరు)

  Christian metal (క్రిస్టియన్ మెటల్)

  Christian Universalism (క్రిస్టియన్ యూనివర్సలిజం)

  Christian right (క్రైస్తవ హక్కు)

  Christian rap (క్రిస్టియన్ రాప్)

  Christian soldier (క్రైస్తవ సైనికుడు)

noun నామ వాచకము

Christian meaning in telugu

క్రైస్తవుడు

 • Definitions

  1. A believer in Christianity.

  క్రైస్తవ మతాన్ని నమ్మేవాడు.

 • Examples:
  1. "Mahatma Gandhi, I am very anxious to see Christianity naturalized in India, so that it shall be no longer a foreign thing identified with foreign people and a foreign government, but a part of the national life of India... What would you suggest that we do to make that possible?" He very gravely and thoughtfully replied: "I would suggest, first, that all of you Christians, missionaries and all, must begin to live more like Jesus Christ."

  2. Shyl.... If a Iewe wrong a Christian, what is his humillity, reuenge? If a Christian wrong a Iewe, what should his sufferance be by Christian example, why reuenge? The villanie you teach me I will execute, and it shall goe hard but I will better the instruction.

  3. The whole life of a good Christian is nothing else but a state of holy desire (sanctum desiderium).

  4. thousands of people have been killed in recent years in violence between Muslims and Christians

 • 2. An individual who seeks to live his or her life according to the principles and values taught by Jesus Christ.

  యేసుక్రీస్తు బోధించిన సూత్రాలు మరియు విలువల ప్రకారం తన జీవితాన్ని గడపాలని కోరుకునే వ్యక్తి.

 • Examples:
  1. The very word 'Christianity' is a misunderstanding—at bottom there was only one Christian, and he died on the cross.

  2. Ye lyfe of euery christian, is as a pilgremage.

  3. ‘You're riding for a fall, Healey, you know that? There are hedges and ditches ahead and you are on course for an almighty cropper.... And I shall be cheering and laughing as you tumble,’ said Meddlar, his spectacles flashing. ‘That's just the warm-hearted Christian in you, sir.’

verb క్రియ

Christianize meaning in telugu

క్రైస్తవీకరించండి

 • Definition

  to convert to Christianity

  క్రైస్తవ మతంలోకి మారడానికి

 • Definition

  missionaries have tried to Christianize native people all over the world

  మిషనరీలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న స్థానిక ప్రజలను క్రైస్తవీకరించడానికి ప్రయత్నించారు

 • Synonyms

  evangelise (మత ప్రచారము)

  evangelize (సువార్త ప్రకటించు)

verb క్రియ

Christianize meaning in telugu

క్రైస్తవీకరించండి

 • Definition

  to adapt in the name of Christianity

  క్రైస్తవ మతం పేరుతో స్వీకరించడానికి

 • Definition

  some people want to Christianize ancient pagan sites

  కొంతమంది పురాతన అన్యమత ప్రదేశాలను క్రైస్తవీకరించాలనుకుంటున్నారు

verb క్రియ

Christianise meaning in telugu

క్రైస్తవీకరణ

 • Definition

  to convert to Christianity

  క్రైస్తవ మతంలోకి మారడానికి

 • Definition

  missionaries have tried to Christianize native people all over the world

  మిషనరీలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న స్థానిక ప్రజలను క్రైస్తవీకరించడానికి ప్రయత్నించారు

 • Synonyms

  evangelise (మత ప్రచారము)

  evangelize (సువార్త ప్రకటించు)

verb క్రియ

Christianise meaning in telugu

క్రైస్తవీకరణ

 • Definition

  to adapt in the name of Christianity

  క్రైస్తవ మతం పేరుతో స్వీకరించడానికి

 • Definition

  some people want to Christianize ancient pagan sites

  కొంతమంది పురాతన అన్యమత ప్రదేశాలను క్రైస్తవీకరించాలనుకుంటున్నారు