adjective విశేషణము

Eritrean meaning in telugu

ఎరిట్రియన్

  • Definition

    of or relating to or characteristic of Eritrea or its people

    ఎరిట్రియా లేదా దాని ప్రజలకు సంబంధించినది లేదా వారి లక్షణం

  • Example

    Eritrean civil war

    ఎరిట్రియన్ అంతర్యుద్ధం