noun నామ వాచకము

Tartuffe meaning in telugu

టార్టఫ్

  • Definition

    a hypocrite who pretends to religious piety (after the protagonist in a play by Moliere)

    మతపరమైన భక్తిని ప్రదర్శించే కపటుడు (మోలియర్ నాటకంలో కథానాయకుడి తర్వాత)

  • Synonyms

    Tartufe (టార్టుఫ్)