adjective বিশেষণ পদ

Costa Rican meaning in assamese

কোষ্টা ৰিকান

  • Definition

    of or relating to Costa Rica or its people

    কোষ্টা ৰিকা বা ইয়াৰ জনসাধাৰণৰ সৈতে জড়িত বা ইয়াৰ সৈতে জড়িত

  • Example

    the Costa Rican rain forest

    কোষ্টা ৰিকান বৰ্ষাৰণ্য