noun বিশেষ্য পদ

Hooray Henry meaning in assamese

হুৰে হেনৰী

  • Definition

    a lively and ineffectual upper-class young man

    এজন সজীৱ আৰু অকাৰ্যকৰী উচ্চ শ্ৰেণীৰ যুৱক