noun বিশেষ্য পদ

New England clam chowder meaning in assamese

নিউ ইংলেণ্ড ক্লেম চাউদাৰ

  • Definition

    a thick chowder made with clams and potatoes and onions and salt pork and milk

    ক্লেম আৰু আলু আৰু পিঁয়াজ আৰু নিমখীয়া গাহৰিৰ মাংস আৰু গাখীৰৰে তৈয়াৰী ডাঠ চাউদাৰ