adjective বিশেষণ পদ

South African meaning in assamese

দক্ষিণ আফ্ৰিকান

  • Pronunciation

    /ˌsaʊθˈaf.ɹɪ.kən/

  • Definition

    of or pertaining to or characteristic of South Africa or its people

    দক্ষিণ আফ্ৰিকা বা ইয়াৰ জনসাধাৰণৰ সৈতে জড়িত বা বৈশিষ্ট্য