noun বিশেষ্য পদ

Accommodating IOL meaning in assamese

আই অ’ এলক গ্ৰহণ কৰা

  • Definition

    a lens implant containing a hinge that allows for both near and far vision (thus mimicking the natural lens of a young person)

    লেন্স ইমপ্লাণ্ট য'ত এটা হিঞ্জ থাকে যিয়ে ওচৰ আৰু দূৰ দুয়োটা দৃষ্টিশক্তি প্ৰদান কৰে (এইদৰে এজন যুৱকৰ প্ৰাকৃতিক লেন্সৰ অনুকৰণ কৰে)

  • Synonyms

    accommodating lens implant (লেন্স ইমপ্লাণ্টৰ ব্যৱস্থা কৰা)