noun સંજ્ઞા

AND circuit meaning in gujarati

અને સર્કિટ

  • Definition

    a circuit in a computer that fires only when all of its inputs fire

    કોમ્પ્યુટરમાં એક સર્કિટ કે જે તેના તમામ ઇનપુટ્સ ફાયર થાય ત્યારે જ ફાયર થાય છે

  • Synonyms

    AND gate (અને દરવાજો)