noun ବିଶେଷ୍ୟ

ASCII control character meaning in oriya

ASCII ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବର୍ଣ୍ଣ |

  • Definition

    ASCII characters to indicate carriage return or tab or backspace

    ଗାଡି ରିଟର୍ନ କିମ୍ବା ଟ୍ୟାବ୍ କିମ୍ବା ବ୍ୟାକସ୍ପେସ୍ ସୂଚାଇବା ପାଇଁ ASCII ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡିକ |

  • Synonyms

    control character (ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବର୍ଣ୍ଣ)