adjective বিশেষণ পদ

Bolivian meaning in assamese

বলিভিয়ান

  • Pronunciation

    /bəˈlɪv.i.ən/

  • Definition

    of or relating to or characteristic of Bolivia or its people

    বলিভিয়া বা ইয়াৰ জনসাধাৰণৰ সৈতে জড়িত বা বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ