adjective বিশেষণ পদ

Cappadocian meaning in assamese

কেপাডোচিয়ান

  • Pronunciation

    /kæpəˈdəʊʃi.ən/

  • Definition

    of or pertaining to Cappadocia or its people or culture

    কেপাডোচিয়া বা ইয়াৰ লোক বা সংস্কৃতিৰ বা ইয়াৰ সৈতে জড়িত