adjective বিশেষণ পদ

Croatian meaning in assamese

ক্ৰ'ৱেচিয়ান

 • Pronunciation

  /ˌkɹəʊˈeɪ.ʃən/

 • Definition

  of or relating to or characteristic of Croatia or its people or language

  ক্ৰ'ৱেচিয়া বা ইয়াৰ লোক বা ভাষাৰ সৈতে জড়িত বা বৈশিষ্ট্য

 • Example

  Croatian villages

  ক্ৰ'ৱেচিয়ান গাঁও